You are currently viewing Tak dla rewitalizacji i termomodernizacji

Tak dla rewitalizacji i termomodernizacji

Rewitalizacja to nie tylko, jak powszechnie się utrzymuje, prace modernizacyjne oraz prace remontowe, ale też inne aspekty – proces rewitalizacji prowadzi za sobą szereg pozytywnych następstw oddziaływujących bezpośrednio na społeczeństwo. Dzięki prowadzonym działaniom obszar poddany odnowie rozwija się i współuczestniczy w rozwoju miasta. Budynki, strefy zielone, czy rekreacyjne odzyskują swój pierwotny blask, służą na nowo mieszkańcom, podnosząc przy tym atrakcyjność miasta.

Ogromne potrzeby samorządów w dziedzinie rewitalizacji i termomodernizacji, liczne projekty z dotacjami UE jednoznacznie wskazują na pilny postulat budowania skutecznego systemu dotacji na poziomie krajowym, który wspierałby miasta, gminy, wspólnoty i inne podmioty w tych niezwykle kosztochłonnych procesach.

Ważne jest także wypracowanie kodeksu dobrych praktyk i mądre planowanie przestrzeni miejskiej, aby uwzględniała naturalne elementy krajobrazu, takie jak zieleń, wody i tereny zielone. Kolejnym ważnym elementem jest adaptacja istniejących budynków, tak aby nadawały się do nowych celów, a nie były rozbierane i zastępowane nowymi, betonowymi konstrukcjami. Warto także uwzględnić potrzeby mieszkańców, w tym zróżnicowane potrzeby odnośnie do funkcjonalności przestrzeni publicznych i zielonych obszarów miejskich. Ostatecznie, ważne jest, aby cały proces rewitalizacji był oparty na dialogu między mieszkańcami a władzami miasta, tak aby mieszkańcy mieli wpływ na kształtowanie swojego otoczenia.

Jednym z najważniejszych działań w omawianej dziedzinie jest wsparcie dla termomodernizacji – nie tylko budownictwa jednorodzinnego, ale również wielorodzinnego i budynków sektora publicznego. Wiele z nich opierało się na wymianie okien drewnianych na plastikowe na początku XXI wieku, a źródłem ciepła nadal pozostają przestarzałe kotłownie. Dlatego zwiększymy dofinansowania na termomodernizacje i montaż bardziej ekologicznych, a zarazem ekonomicznych źródeł ciepła.

Idące w parze, uzupełniające się procesy rewitalizacji i termomodernizacji to nie tylko ocieplone elewacje i nowe kotły, ale również szansa na ożywienie terenów zdegradowanych – blokowisk z lat 70. i 80- tych XX wieku, obszarów po byłych PGR-ach, czy wreszcie terenów pokopalnianych borykających się z podtopieniami i zapadliskami pogórniczymi. Nie zostawimy tych obszarów samych sobie. Będziemy tworzyć nowe kompleksowe programy pomocowe dedykowane dla wykluczonych części Polski.  

Dodaj komentarz