You are currently viewing Tak dla państwa przyjaznego osobom z niepełnosprawnościami

Tak dla państwa przyjaznego osobom z niepełnosprawnościami

Niepełnosprawność jest zjawiskiem, które nabiera coraz większego znaczenia dla funkcjonowania współczesnych społeczeństw. Życie z różnego rodzaju niepełnosprawnościami wymaga od takich osób oraz ich rodzin i opiekunów ogromnej determinacji oraz motywacji do ciągłego przezwyciężania napotykanych barier.

Zadaniem państwa jest stworzenie warunków, które umożliwią wszystkim godne i wartościowe życie. Dlatego tak ważne jest podjęcie kroków modyfikujących obecną politykę społeczną, polegających na utworzeniu programu zawierającego inteligentne narzędzia pozwalające na zastosowanie różnorodnych rozwiązań adresowanych do poszczególnych kategorii osób z niepełnosprawnościami oraz ich bliskich. Jednym z kluczowych aspektów zmiany sytuacji osób z niepełnosprawnościami w Polsce jest wypełnienie luk w polityce wobec niepełnosprawnych, podjęcie działań, które nie miały miejsca do tej pory, były ignorowane lub co najmniej zaniedbywane przez władze publiczne.

Wśród naszych głównych postulatów w omawianym zakresie jest:

• przeznaczenie większych środków na programy Asystent Osoby Niepełnosprawnej oraz Opieka Wytchnieniowa,

• poprawa standardów dostępności przestrzeni publicznej – obecnie nie są one realizowane przez wiele jednostek, podmiotów publicznych,

• spółdzielnie socjalne – efektywny program wsparcia z dotacjami rządowymi,

• powołanie Rzecznika do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami,

• wsparcie dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami poprzesz zwiększenie wsparcia w dostępie do usług medycznych, rehabilitacyjnych oraz w edukacji.

Kluczowymi zmianami, aby doprowadzić do państwa przyjaznego osobom z niepełnosprawnościami jest ujednolicenie systemu orzecznictwa oraz określenie czytelnych kryteriów orzekania opartego na diagnozach.

Kolejna zmiana to utworzenie listy gwarantowanych świadczeń rehabilitacyjnych, zdrowotnych oraz usług opiekuńczych i oparcie na nim zindywidualizowanego zaopatrzenia osoby niepełnosprawnej w świadczenia wypełniające wskazania z orzeczenia i/lub bieżące wskazania medyczne. Dostęp do lekarzy specjalistów, nowoczesnych form leczenia, rehabilitacji i terapii dzięki dedykowanym wizytom i zabiegom z gwarantowanym dodatkowym czasem w szpitalach w danym regionie.

Zagwarantowanie jednego w roku kalendarzowym bezpłatnego turnusu rehabilitacyjnego (ze wskazaniem do rehabilitacji) oraz o ile to niezbędne także dla jej opiekuna. Reforma świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków wypłacanych dla osoby niepełnosprawnej i jej opiekuna oraz umożliwienie opiekunowi osoby niepełnosprawnej podjęcia pracy przy sprawowaniu opieki na ON. Realne wparcie psychologiczne oraz finansowe na etapie początkowym, po urodzeniu dziecka niepełnosprawnego dla opiekuna.

Wdrożenie ogólnodostępnego programu tworzącego sieci lokalnych placówek, funkcjonujących na poziomie lokalnym/regionalnym np.: świetlic środowiskowych, domów dziennego pobytu, mieszkań chronionych, itp. oraz zagwarantowanie każdej osobie niepełnosprawnej możliwości nieodpłatnego codziennego korzystania z tych placówek oraz z nieodpłatnych usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, instytucji asystenta osobistego.

Dodaj komentarz