You are currently viewing Tak dla ograniczenia liczby radnych o 1/3

Tak dla ograniczenia liczby radnych o 1/3

Obecne uregulowanie liczby radnych jest nieadekwatne do realnych potrzeb i możliwości gmin. W Polsce na 2477 gmin (bez gmin m.st. Warszawy) funkcjonuje aż 1951 gmin w liczbą mieszkańców poniżej 15.000 (dane GUS), co oznacza, że na każde 1000 mieszkańców przypada jeden radny. Istnieje 1241 gmin z liczbą mieszkańców poniżej 7500, co oznacza, że każdy radny reprezentuje tam średnio 500 mieszkańców.

Według obowiązującej dziś ustawy, w przypadku przekroczenia 20.000 mieszkańców w gminie, liczba radnych wzrasta z 15  aż do 21. Ważne jest przy tym to, że liczba mieszkańców odnosi się do wszystkich, a więc także do osób niepełnoletnich – nieposiadających uprawnień wyborczych. Według GUS w 2022 r. osoby poniżej 18. roku życia stanowiły ok. 18% populacji kraju. Realnie w najmniejszych gminach, przykładowo liczących ok. 2000 mieszkańców radnego wybiera ok. 100 osób z jednego okręgu.

Biorąc pod uwagę stale rosnące wydatki gmin, przy istotnym spadku dochodów (uwarunkowanych decyzjami na poziomie centralnym dotyczącymi m.in. podatków dochodowych, czy subwencji oświatowej), utrzymanie wysokiej liczby radnych jest nieuzasadnione ekonomicznie. Dodatkowo wymogi prawne dotyczące m.in. zapewnienia niezbędnego sprzętu, dostępu do elektronicznych głosowań i nagrywania sesji – podnosi wydatki na administrację, co może być istotne z punktu widzenia zwłaszcza tych najmniejszych samorządów.

W ramach ustalonych przepisami prawa limitów radni sami w drodze uchwały ustalają wysokość swojej diety. Częstą praktyką jest wprowadzanie takich regulacji, które przeczą ryczałtowemu charakterowi diety – dieta ma bowiem stanowić formę rekompensaty za utracone wynagrodzenie podczas wykonywania obowiązków społecznych związanych z pełnieniem funkcji radnego. Tymczasem częstą praktyką jest potrącanie niewielkiej kwoty za każdą nieobecność na posiedzeniu rady i jej organów, przez co radny nawet nie robiąc nic, może pobierać co miesiąc dietę znacznej wysokości.

Zachowanie wszystkich walorów demokracji przedstawicielskiej jest możliwe przy zmniejszeniu liczby radnych. 

Dodaj komentarz