You are currently viewing Tak dla bezpieczeństwa

Tak dla bezpieczeństwa

Polska powinna dążyć do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, gwarantującego obywatelom, a także osobom przebywającym na jej terytorium poczucie pewności i stabilności w życiu codziennym. Polacy muszą być pewni, że tworząc wspólnotę, jaką jest Rzeczypospolita Polska biorą czynny udział w zapewnieniu jej stabilności i bezpieczeństwa.

Dzisiejsza sytuacja na świecie, w tym wojna w Ukrainie i w innych zakątkach świata, potwierdza, że słusznym było wstąpienie Polski do Paktu Północnoatlantyckiego NATO i Unii Europejskiej. Potrzebna jest dalsza, ścisła współpraca w ramach tych struktur, w tym rozwijanie wspólnych zdolności obronnych.

Silna Polska to świadome społeczeństwo funkcjonujące ponad podziałami, a bezpieczna Polska to silne, dobrze zorganizowane i wyszkolone siły zbrojne. Rozpatrując bezpieczeństwo Polski należy pamiętać o utrzymaniu na odpowiednim poziomie zasad finansowania sił zbrojnych i dokonywania zakupów wyposażenia i uzbrojenia zgodnie z potrzebami operacyjnymi wynikającymi z realnej analizy sytuacji politycznej oraz pozyskiwanych wniosków z trwających konfliktów zbrojnych. W ramach zakupów dla sił zbrojnych należy przede wszystkim opierać się na polskim przemyśle zbrojeniowym lub zapewniać tej gałęzi przemysłowej udział w zawieranych kontraktach.

W zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego istotnym jest wzmocnienie działalności lokalnej w tym lokalnych sił porządkowych bezpośrednio podporządkowanych władzom samorządowym.

Bezpieczeństwo państwa jest także ściśle związane z zarządzaniem kryzysowym państwa, które w ostatnich latach, po transformacji ustrojowej po 1989 roku, w znacznym stopniu nie spełnia oczekiwań społeczeństwa. Istotnym elementem jest również pilna potrzeba reaktywacji obrony cywilnej kraju, która we współpracy z siłami zbrojnymi i innymi służbami porządkowymi będzie najbliżej ludności cywilnej w chwilach zagrożenia bezpieczeństwa i najszybciej gotowa będzie do udzielenia pomocy.

Rozwój obrony cywilnej na szczeblu lokalnym i regionalnym wymaga planowania i działań w kilku obszarach. Po pierwsze, trzeba określić zagrożenia i ryzyka, z jakimi można się spotkać w danym regionie, a następnie opracować plany awaryjne i przygotować społeczność do reagowania na te zagrożenia. Kolejnym krokiem jest szkolenie mieszkańców w zakresie pierwszej pomocy, organizacja szkoleń z zakresu postępowania w sytuacjach kryzysowych oraz szkolenie służb ratowniczych w zakresie koordynacji działań. Ważne jest także zapewnienie odpowiedniego sprzętu i infrastruktury dla służb ratowniczych, takich jak straż pożarna, policja czy pogotowie ratunkowe. W tym celu należy zapewnić odpowiednie finansowanie i planowanie inwestycji. Należy również współpracować z innymi regionami oraz organizacjami międzynarodowymi, aby wymieniać doświadczenia i wiedzę na temat obrony cywilnej oraz budować międzynarodową sieć wsparcia.

Ostatecznie, ważne jest, aby społeczność była informowana o planach i działaniach związanych z obroną cywilną oraz uczestniczyła w procesie tworzenia i wdrażania tych planów. Dlatego warto organizować kampanie informacyjne oraz spotkania z mieszkańcami, aby zwiększyć ich świadomość i zaangażowanie w procesie obrony cywilnej.

Dodaj komentarz