Jak wpłacić środki na fundusz wyborczy Komitetu Wyborczego Nowa Demokracja - TAK?

Informacja dla kandydatów, startujących w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. z Komitetu Wyborczego Nowa Demokracja – TAK oraz osób ich wspierających. 

Zastrzega się, że:

1. Środki finansowe Komitetu Wyborczego Nowa Demokracja TAK gromadzone są na jednym rachunku bankowym o numerze:

55 1020 1026 0000 1602 0610 2208 prowadzonym w Banku PKO BP II oddział w Warszawie.

2. Wpłat dokonujemy na poniższe dane:

Fundusz Wyborczy Nowa Demokracja TAK

ul. Mickiewicza 1a/204, Starachowice

3. Wpłat dokonuje się na Fundusz Wyborczy Nowa Demokracja TAK z dopiskiem: darowizna na Fundusz Wyborczy Nowa Demokracja TAK. W tytule wpłaty prosimy podać imię i nazwisko wpłacającego, numer PESEL oraz miejsce zamieszkania.

4. Środki finansowe mogą być wpłacane i będą przyjmowane przez bank tylko do dnia 14 października 2023 r.

5. Wpłaty na rzecz Funduszu Wyborczego Nowa Demokracja TAK mogą być wpłacane jedynie przez obywateli polskich mających stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (oznacza to, że wpłat nie mogą dokonywać obywatele innych państw, jak również obywatele polscy na stałe zamieszkujący poza granicami Polski).

6. Środki finansowe mogą być wpłacane jedynie:

– czekiem rozrachunkowym,

– przelewem,

– karta płatniczą

Niedozwolone są wpłaty gotówkowe w kasie banku oraz urzędach pocztowych.

7. Wykluczone jest przekazywanie komitetowi wyborczemu środków finansowych przez: podmioty niebędące osobami fizycznymi (np. spółki prawa handlowego, stowarzyszenia, państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, fundacje, partie polityczne itp. 

8. Komitet wyborczy, zgodnie z art. 140 § 1 Kodeksu wyborczego jest obowiązany prowadzić m.in. rejestr wpłat o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę (tj. kwoty 3600,00 zł), ze wskazaniem imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania takiej osoby.

9. Łączna suma wpłat od osoby fizycznej nie może przekroczyć 15 – krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę tj., kwoty 54 000,00 zł.