Stanowisko w sprawie praworządności i pozbawienia sędziego Igora Tulei immunitetu przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego

Na kanwie ostatnich karygodnych wydarzeń i doniesień medialnych, a to dotyczących pozbawienia na wniosek Prokuratury Krajowej immunitetu sędziego przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego w stosunku do Pana Igora Tulei, pragniemy wyrazić nasz sprzeciw i oburzenie.

Pseudoreformy sądownictwa, trwające od 2015 r., mają na celu upolitycznienie, wręcz zniesienie, władzy sądowniczej w trójpodziale władzy. Sądy, prokuratury i inne organy ścigania stały się nierozłącznym elementem gry politycznej, zaś nieposłuszni i nieprzychylni władzy (bo starający się pozostać wciąż niezależnymi) sędziowie, prokuratorzy i obywatele są prześladowani w imię prawa – pod pozorem zmyślnych i wykwintnych zapisów kodeksu karnego, pozbawiając albo skutecznie ograniczając ich prawa, w tym te do wykonywania zawodu oraz osiągania wynagrodzenia.

Należy przypomnieć, iż tą reformą rząd Zjednoczonej Prawicy sprawił, że Polska stała się w przedmiotem nieustannej krytyki ze strony Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej. W rezultacie tego Komisja Europejska podjęła decyzję o pozwaniu Polski przed Trybunał Sprawiedliwości UE (TSUE) z powodu naruszenia zasady niezawisłości sędziowskiej, która wynika z obowiązującej ustawy o Sądzie Najwyższym. Zgodnie zaś z orzeczeniem TSUE z dnia 8 kwietnia 2020 r. (C-791/19), rząd zobowiązany został do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów dotyczących Izby Dyscyplinarnej.

Nadto, w wyniku działań polskiego parlamentu, sądownictwo straciło swoją pozycję i zaufanie na arenie międzynarodowej, co objawiało się m. in. powstrzymywaniem ekstradycji podejrzanych do Polski z uwagi na brak pewności uczciwego procesu (taką decyzję podjęły dotychczas m.in. Niemcy, Holandia i Irlandia).

Jak jednak można zauważyć, upolitycznieni sędziowie i „praworządna” władza Prawa i Sprawiedliwości za nic mają wyroki i orzeczenia wydane przez organy władzy sądowniczej, które posiadają należyte kompetencje i prerogatywy – co też można zaobserwować chociażby w przypadku wyroków Trybunału Konstytucyjnego z grudnia 2015, gdy ówczesna Premier Beata Szydło robiła wszystko, by nie wywiązać się z konstytucyjnej delegacji do publikacji w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej wyroków TK.

Upolityczniona władza sądownicza stanowi olbrzymi problem dla Polek i Polaków. Brak wiary w niezawisłość sądów, bezstronność sędziów i upolitycznienie procesów doprowadziły do znacznego spadku zaufania do instytucji sądów w Polsce (za: „Ocena polskiego sadownictwa w świetle badań vol. 2, Bilans efektów reform wymiaru sprawiedliwości w latach 2017-2019”, Fundacja Court Watch Polska, Toruń́ 2019), co w konsekwencji generuje powszechne poczucie braku sprawiedliwości i może pociągnąć za sobą wzrost przestępczości motywowanej samosądami. Bezprawne działania rządu Prawa i Sprawiedliwości mają jednak również bezpośredni wpływ na komfort życia obywateli i poziom rozwoju kraju – wystarczy w tym kontekście spojrzeć przez pryzmat opracowywanych przez Parlament Europejski przepisów umożliwiających wstrzymanie płatności z budżetu UE dla państw członkowskich, które nie przestrzegają praworządności, które zostały użyte to obcięcia funduszy Polsce w tegorocznym budżecie UE.

Wyrażamy sprzeciw wobec łamania praworządności w Polsce przez polityków Zjednoczonej Prawicy. Działania Prokuratury Krajowej, które doprowadziły do uchylenia immunitetu sędziego Igora Tulei budzą w naszej ocenie daleko idące zastrzeżenia. Stoimy na stanowisku, iż Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego, w świetle wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2019 r. (III PO 7/18) realizującego wytyczne zawarte w orzeczeniu TSUE z dnia 19 listopada 2019 r. (C-585/18, C-624/18 i C-625/18) nie jest sądem w rozumieniu prawa Unii Europejskiej, a więc nie jest sądem w rozumieniu prawa krajowego, gdyż nie spełnia wymogu niezależności. Z uwagi na ten fakt, uchylenie immunitetu stanowi podważenie niezależności sądownictwa i niezawisłości sędziowskiej, zmierzające do całkowitej destrukcji wymiaru sprawiedliwości w Polsce.

Mając powyższe na uwadze domagamy się:

  1. Wykonania wyroku TSUE i zawieszenie działalności tzw. Izby Dyscyplinarnej do czasu unormowania sytuacji praworządności i uregulowania statusu wymiaru sprawiedliwości w Polsce;
  2. Przywrócenia niezależności sędziów i niezawisłości sądów poprzez zmianę sposobu wyborów sędziów na apolityczną;
  3. Uniezależnienia wyborów sędziów KRS, SN, TK od głosowań legislatora;
  4. Wyboru Prokuratora Generalnego w oparciu o głosowanie przeprowadzane wśród wszystkich prokuratorów i spośród niezależnych kandydatów zgłaszanych przez Krajową Radę Prokuratury;
  5. Rozdzielenia stanowisk Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości.

    Zakończmy wspólnie tę dyktaturę „jedynej słusznej partii” i „jedynego słusznego wodza”, gdyż bez uczciwych, niezależnych i praworządnych sądów nasza rzeczywistość bardzo szybko może ulec zmianie. Niezależne sądy i rządy prawa stanowią w naszym odczuciu fundament demokracji – dlatego zawsze będziemy działać na rzecz apolitycznego, niezależnego i sprawnego systemu sądownictwa.

Udostępnij:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Scroll to Top
Przewiń do góry