W tej sekcji udostępniamy Państwu nasze propozycje programowe dotyczące nowego, demokratycznego spojrzenia na Polskę.

„W kierunku nowego modelu wzrostu: transformacja, inwestycje i oszczędności”

Polski wzrost gospodarczy był dużo poniżej możliwości i oczekiwań polskiego społeczeństwa. Pomimo korzystnej koniunktury na światowych rynkach nie wykorzystano potencjału i możliwości naszej gospodarki.

Wyzwaniem na najbliższe pięć lat jest PRZEPROWADZENIE TRANSFORMACJI W KIERUNKU NOWEGO MODELU WZROSTU, który rozwija i wzmacnia umiejętności każdego Polaka, który jest oparty na innowacjach i który promuje nowy, bardziej efektywny i ekologiczny model życia.

Będziemy mieć dwa priorytety: INWESTYCJE W INNOWACYJNĄ GOSPODARKĘ i STWORZENIE ZRÓWNOWAŻONEGO BUDŻETU, tak aby nie przekazać naszym dzieciom niemożliwego do spłacenia długu.

Ten model będzie budowany przy współpracy zarówno przedsiębiorców jak i pracowników. Sprzeciwmy się budowaniu fałszywej sprzeczności interesów pracodawcy i pracownika. Będziemy budować siłę polskiej gospodarki nie przeciw Europie, lecz dzięki ścisłej współpracy z Europą. Kluczem do sukcesu jest bowiem solidaryzm społeczny, kooperacja pracowników i przedsiębiorców oraz swobodny przepływ kapitału, ludzi i usług. Będziemy wspierać zawierania zbiorowych układów pracy.

Podatki: sprawiedliwe i efektywne

OBNIŻAMY PODATKI, DANINY I OPŁATY O 20 MLD ZŁ ROCZNIE.

OBNIŻYMY PODATKI ZARÓWNO DLA FIRM JAK I GOSPODARSTW DOMOWYCH.

Zwiększymy siłę nabywczą pieniądza.

Stworzymy profesjonalny i apolityczny korpus służby publicznej, który stanie się fundamentem efektywnej administracji.

Wprowadzimy rozwiązania, które trwale zabezpieczą rodziny przed zbytnimi obciążeniami podatkowymi z tytułu posiadania nieruchomości. Naszym celem jest doprowadzenie do sytuacji, aby każdego Polaka było stać na posiadanie własnościowego domu lub mieszkania, a koszt jego utrzymania nie stanowił dużego obciążenia budżetów domowych.

Będziemy wspierać poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw.

WPROWADZIMY 10% LINIOWY PODATEK CIT

Będziemy wspierać rozwój inwestycji prywatnych poprzez wprowadzenie rozwiązań podatkowych zachęcających przedsiębiorców do inwestycji w innowacje.

W miejsce obecnej, niezrozumiałej i nieczytelnej dżungli przepisów podatkowych proponujemy proste rozwiązania podatkowe czytelne dla każdego obywatela. Uproszenie systemu podatkowego odblokuje energię naszych przedsiębiorców i zapewni większe bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej.

Wprowadzimy szereg ulg proekologicznych, które będą miały na celu zachęcać obywateli i przedsiębiorstwa do stopniowego przechodzenia z rozwiązań opartych na węglu i ropie, w stronę rozwiązań bardziej ekologicznych takich jak OZE i wodór. Naszym celem jest takie przekształcenie modelu produkcji i konsumpcji, aby działały one na rzecz powstrzymywania globalnego ocieplenia i ograniczenia zanieczyszczeń powietrza i wody.

„Plan, który zabezpieczy przyszłość Polski i Polaków”

Proponujemy Program Inwestycji Państwowych na kwotę 100 mld PLN.

15 MILIARDÓW NA ROZWÓJ KOMPETENCJI I KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW

15 MILIARDÓW NA TRANSFORMACJĘ EKOLOGICZNĄ I ENERGETYCZNĄ

Będziemy wspierać rozwój energetyki rozproszonej OZE i stopniowo wycofywać z ruchu najbardziej zanieczyszczające powietrze pojazdy, odnowimy budynki publiczne tak aby ograniczyć marnotrawstwo ciepła i energii.

15 MILIARDÓW NA INFRASTRUKTURĘ

Rozwiniemy system żeglugi śródlądowej, będziemy kontynuować modernizację dróg i kolei, koncentrując się na wielozmodalnych korytarzach transportowych północ-południe i wschód-zachód.

10 MILIARDÓW NA ZDROWIE

Zwiększymy dostępność i jakość usług ochrony zdrowia, oraz radykalnie ograniczamy czas oczekiwania na zabiegi.

5 MILIARDÓW NA ROLNICTWO

Stworzymy fundusz transformacji rolnictwa, dzięki któremu polscy rolnicy i przetwórcy będą mieli większe możliwości budowania grup producenckich i produkcji wysokiej jakości, zdrowej i ekologicznej żywności.

5 MLD NA MODERNIZACJĘ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Przywrócimy korpus służby cywilnej składający się z wysokiej klasy specjalistów oraz przeprowadzimy pełną cyfryzację administracji na wszystkich szczeblach.

5 MILIARDÓW NA TRANSPORT LOKALNY

Zabezpieczymy mieszkańców małych miejscowości przed wykluczeniem komunikacyjnym oraz wprowadzimy rozwiązania rozładowujące korki w dużych miastach.

Chcemy zmienić nasz model gospodarczy i społeczny, tak aby przeprowadzić skuteczną reindustrializację i stworzyć warunki dla ekspansji polskiej gospodarki.

Sytuacja polskiego przemysłu w ostatnich 30 latach to historia upadku, nieprzemyślanej prywatyzacji i masowej likwidacji miejsc pracy. Brak jasnej polityki przemysłowej, kontynuowany przez kolejne ekipy rządzące, doprowadził do sytuacji w której nasza gospodarka jest silnie uzależniona od importu podstawowych półproduktów przemysłowych i środków wytwórczych.

Nie zgadzamy się na to by Polska była krajem bez przemysłu. Silna gospodarka nie może być oparta wyłącznie na usługach – musi mieć również odpowiednio rozbudowaną bazę przemysłową i produkcyjną.

Nasz podstawowy postulat to taka zmiana modelu ekonomicznego, która pozwoli przedsiębiorcom i producentom pozyskać środki na rozwój ich firm i ekspansje na nowe rynki, a w konsekwencji na zwiększenie produkcji i rozbudowę istniejących zakładów przemysłowych.

Jest w Polsce wielu przedsiębiorców, którzy odnoszą sukcesy na światowych rynkach i to oni powinni być w pierwszej kolejności kołem napędowym reindustrializacji. Wesprzemy liderów polskiego przemysłu w rozbudowie ich firm i ekspansji na światowe rynki. Damy szanse i stworzymy możliwości rozwoju aby mogli poszerzać działalność o nowe sektory.

Odrzucamy naiwne podejście do globalizacji. Nie zgadzamy się na to by Polska była jedynie rynkiem zbytu międzynarodowych koncernów. Będziemy konsekwentnie dążyć do tego by jak największa część sprzedawanych w Polsce towarów była produkowana w kraju, co ma sens zarówno ekonomiczny jak i idzie w zgodzie w proponowaną przez nas transformacją ekologiczną. Uważamy, że poprzez ulokowanie produkcji w Polsce nie tylko przywrócimy wysokopłatne miejsca pracy, ale też będziemy mieli lepszą kontrolę nad standardami dotyczącymi ekologii i praw pracowniczych. W związku z tym ochronę przemysłu uczynimy jedną z głównych osi naszego programu gospodarczego.

DIAGNOZA

W ciągu ostatnich dwudziestu lat Polska straciła 100 tyś miejsc pracy w przemyśle. A wiele samodzielnych zakładów przemysłowych stało się wasalami dużych korporacji międzynarodowych.

W ostatnich pięciu latach trend ten wprawdzie spowolnił jednak nie powstrzymał imgracji naszych wysoko wykwalifikowanych kadr na zachód Europy.

Udział własnego przemysłu w eksporcie w ostatnich 20 latach spadł o ok. 15%

PROPOZYCJE

Cel 1: Stworzenie warunków umożliwiających rozwój polskiego przemysłu

Chcemy zmienić nasz model gospodarczy i społeczny, aby zmaksymalizować warunki pozwalające na wzrost efektywności i konkurencyjności naszego przemysłu.

Aktualnie polskie firmy posiadają zbyt mały kapitał, który mogłyby przeznaczyć na inwestycje w nowe technologie i ekspansje na nowe rynki.

Najlepszym przykładem może być poziom robotyzacji polskiego przemysłu. We Francji funkcjonuje 35000 robotów przemysłowych, 62000 we Włoszech i 150 000 w Niemczech. Dla porównania w Polsce: 15000.

Polska w Europejskim Rankingu Innowacyjności 2019 jest na piątym miejscu od końca.

Aby skorygować niski poziom inwestycji damy większe pole manewru firmom przemysłowym. Zmniejszymy opodatkowanie realnej produkcji, równoważąc to jednocześnie zwiększeniem opodatkowania kapitału spekulacyjnego. Będziemy promować inwestycje w innowacje i zaplecze technologiczne firm w taki sposób by było to bardziej opłacalne niż inne inwestycje.

Wprowadzimy długoletnią perspektywę podatku CIT, tak aby firmy mogły łatwiej planować inwestycje. Wprowadzimy stałą ulgę podatkową na badania i ulgę podatkową na innowacje.

Będziemy dążyć do stworzenia takich warunków prowadzenia biznesu, w których maksymalnie łatwo będzie można określić stopę zwrotu, ryzyka i kosztów związanych z każda inwestycją. Przejrzystość ta, obok konkretnych zachęt podatkowych i regulacyjnych powinna być głównym czynnikiem wspierania inwestycji przemysłowych.

Aby podnieść konkurencyjność polskiego przemysłu konieczne jest jednak nie tylko zwiększenie inwestycji w nowe technologie, ale też podniesienie jakości szkoleń. W Polsce odbywa się bardzo wiele szkoleń, jednak ich jakość odbiega od potrzeb przemysłu.

Stworzymy skuteczny system podnoszenia kwalifikacji osób fizycznych, tak aby lepiej on reagował na potrzeby firm. We współczesnym, intensywnie zmieniającym się świecie, podnoszenie kwalifikacji musi mieć odbywać się ciągle i być nierozerwalnie związane z aktywnością zawodową osób w wieku produkcyjnym. Inwestycje w umiejętności pracowników są istotnym elementem budowy konkurencyjności naszego przemysłu.

Postawimy na szkolenia zawodowe – przejrzyste i wydajne, tak aby nauka zawodu stała się czymś naturalnym i pożądanym. Nie udostępnimy środków na puste, nie merytoryczne i nie techniczne szkolenia. Każde szkolenie będzie musiało mieć zatwierdzony plan edukacyjny. Koniec z marnotrawieniem publicznych środków w postaci grantów na fikcyjne szkoły i uczelnie. W planach przewidujemy, że szkolenia zawodowe będą dotowane na poziomie od 3 do 5 miliardów złotych rocznie.

Wreszcie, zaoferujemy przedsiębiorcom, pracownikom, inżynierom i menadżerom większą elastyczność w wymyślaniu przemysłu przyszłości.

Uczynimy Polskę krajem przyjaznym dla wdrażania nowych rozwiązań. Chcemy aby firmy w Polsce mogły łatwiej i szybciej eksperymentować z nowymi rozwiązaniami przemysłowymi.

Zreformujemy działania administracji, aby służyły firmom i zachęcały do tworzenia prostych i stabilnych zasad.

Skutkować to będzie w szczególności stworzeniem pełnego prawa do błędu. Administracja najpierw doradzi przed nałożeniem sankcji, przy czym sankcja będzie ograniczona do umyślnych, powtarzających się lub szczególnie poważnych naruszeń.

Będziemy rozwijać negocjacje zbiorowe jak najbliżej pracowników, aby decydować o zasadach rządzących ich codziennym życiem, w oparciu o system obowiązkowych stowarzyszeń i związków zawodowych.

Cel 2: Obrona naszych interesów przemysłowych w globalizacji.

Dzisiaj przemysł europejski jest słabo wyposażony w instrumenty przeciwdziałające globalizacji, o czym świadczy utrata w ostatnich latach kilku ośrodków decyzyjnych firm strategicznych, zarówno w Polsce, jak i w Europie.

Unia Europejska utraciła rolę regulatora i stymulatora międzynarodowej konkurencji. W przeciwieństwie do trzech wielkich konkurujących ze sobą mocarstw, którymi są Chiny, Rosja i Stany Zjednoczone, UE nie dysponuje skutecznymi i odstraszającymi narzędziami do kontrolowania inwestycji zagranicznych i sankcjonowania dumpingu społecznego, fiskalnego i środowiskowego praktykowanego przez niektóre państwa spoza Wspólnoty. Każda inwestycja zagraniczna spoza Unii Europejskiej musi uzyskać odpowiednie zgody. Każde wyprowadzenie produkcji na zewnątrz Polski musi być zadeklarowane i zaopiniowane przez właściwe ministerstwa.

Słabością polskiej gospodarki jest tak zwany syndrom „montowni”. To struktura w której polska firma jest wytwórcą półproduktów bądź gotowych produktów nie pod własną nazwą i nie bierze udziału w dystrybucji tego produktu na zewnątrz. Taka sytuacja kreuje niedobór krajowego kapitału długoterminowego który powoduje, że przedsiębiorstwa narażone są na kaprysy zewnętrznych podmiotów zlecających produkcję.

Uczynimy ochronę przemysłu polskiego główną osią partnerskiego odrodzenia przemysłu Unii Europejskiej.

Zaproponujemy formę i ustanowimy europejską kontrolę nad inwestycjami zagranicznymi, aby wspólnie bronić naszych strategicznych spółek.
Będziemy bronić wzmocnienia europejskich procedur antydumpingowych, aby móc działać szybciej i bardziej odstraszająco.
Walkę z dumpingiem uczynimy naszą narodową wizytówką. Wymusimy na organach UE przestrzeganie zasad wolnego handlu i porozumień GAT.

Zasada zwana „Aktem Europejskiego Kupna” stanie się wytyczną przy organizacji przetargów publicznych

Będziemy walczyć z optymalizacją podatkową.

Będziemy bronić na szczeblu europejskim podatku od obrotów osiąganych w naszych krajach w zakresie usług elektronicznych.
Eliminuje to tym samym ustalenia polegające na repatriacji zysków do rajów podatkowych.

Będziemy walczyć z dumpingiem środowiskowym, pracowniczym i społecznym.

Będziemy musieli zastosować sankcje handlowe wobec krajów, które nie przestrzegają społecznych i środowiskowych klauzul umów handlowych zawartych z Unią Europejską.
Prawnik handlowy zapewni szybkość tych środków.

Cel 3: Wspieranie głębokiej transformacji polskiego przemysłu w centrum transformacji środowiskowej i cyfrowej naszego społeczeństwa.

Cel reindustralizacji nie może być realizowany wyłącznie o technologie przemysłowe, postulujemy szybkie i pełne wsparcie dla technologii cyfrowych i informatycznych. Nie do pomyślenia jest sytuacja aby praktycznie wszystkie urządzenia komunikacyjne i informatyczne pochodziły z importu. A myśl techniczna pochodziła z zagranicy.

Żaden kraj europejski nie ma własnych środków, aby wstrzyknąć do badań i przemysłu sumy, które rządy Chin czy Stanów Zjednoczonych wpłacają dziś bezpośrednio lub pośrednio.

Dlatego będziemy prowadzić kampanię na szczeblu europejskim, aby uczynić wspólną sprawę proaktywnym rozwojem nowych sektorów przemysłu. Będzie to jeden z głównych celów polskich placówek dyplomatycznych.

Na przykład, podobnie jak w przypadku europejskiej polityki kosmicznej, będziemy dążyć do zdefiniowania nowej europejskiej polityki w celu promowania rozwoju branż strategicznych dla ekologicznej transformacji.
„Musimy rozwinąć strukturę przemysłową w Polsce i Europie do produkcji sprzętu do wytwarzania energii wiatrowej, słonecznej i pomp ciepła, aby stworzyć miejsca pracy w Europie i nie musieć importować wszystkiego z Chin. „

Na poziomie krajowym uzupełnimy i zracjonalizujemy systemy publiczne prointegracyjne z UE

Utworzymy Fundusz Przemysłu i Innowacji. Zostanie on zasilony 10 miliardami euro z udziałów spółek skarbu państwa i będzie służył naszemu przemysłowi i innowacjom.
Dochody z tych udziałów zmobilizujemy na sfinansowanie przemysłu przyszłości.

Ten zwrot zostanie zabezpieczony i ponownie zainwestowany zgodnie z następującymi trzema priorytetami:

Będziemy inwestować w lokalne inicjatywy mające na celu wspieranie przemian przemysłowych, w szczególności tych odpowiedzialnych ekologicznie, lub w reindustrializację obszarów już dotkniętych dezindustrializacją.

Dynamika wzrostu Przemysłu Przyszłości

Rozwój innowacyjnych rozwiązań pomagających sprostać kluczowym wyzwaniom transformacji energetycznej, środowiskowej, cyfrowej i demograficznej naszego społeczeństwa.

Będziemy starać się aby zarządzanie środkami przeznaczonymi na wsparcie innowacji było maksymalnie wydajne i przejrzyste oraz oraz wzmocnimy jego rolę we wspieraniu MŚP i eksporterów o średniej kapitalizacji.

Na poziomie regionalnym uprościmy krajobraz wsparcia publicznego dla firm stojących za parą Region / Metropolia.

Wyposażymy nowe duże regiony w przewidywanie restrukturyzacji i reindustrializacji, w szczególności poprzez utworzenie funduszy naprawczych i regionalnych funduszy dłużnych.

„Trzeba podjąć wysiłek na rzecz zrównoważonego ograniczenia wydatków publicznych oraz zwiększenia ich efektywności”

BĘDZIEMY DĄŻYĆ DO ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW PUBLICZNYCH

SPRZECIWIAMY SIĘ POLITYCE CIĄGŁEGO ZADŁUŻANIA PAŃSTWA I NIEUSTANNEGO ZWIĘKSZANIA WYDATKÓW ADMINISTRACYJNYCH

PAŃSTWO MUSI BYĆ EFEKTYWNE I NIE MOŻE STANOWIĆ DUŻEGO OBCIĄŻENIA DLA BUDŻETU

Aby osiągnąć planowane oszczędności w administracji publicznej, chcemy przede wszystkim zmodernizować sposób zarządzania państwem, wprowadzając pełną cyfryzację administracji na wszystkich jej szczeblach. Stworzymy również profesjonalny korpus służby cywilnej i przeprowadzimy optymalizację zatrudnienia.

Wesprzemy samorządy w modernizacji: przeznaczymy 10 miliardów w ramach inwestycji, m.in. na podnoszenie kwalifikacji, sprzęt i transformację ekologiczną.

W pierwszym etapie wdrażania naszego programu będziemy dążyć do utrzymania deficytu budżetowego na poziomie 3% PKB. W dłuższej perspektywie będziemy dążyć do wprowadzenia zrównoważonego budżetu tak aby zaprzestać haniebnej praktyki zadłużania przyszłych pokoleń na pokrycie bieżących potrzeb państwa.

WDROŻYMY CZTERY ZASADY ODPOWIEDZIALNEJ POLITYKI BUDŻETOWEJ:

ODPOWIEDZIALNOŚĆ: Cele oszczędnościowe zostaną odrębnie ustalone dla każdego ministra, a ci, którzy ich nie zrealizują zostaną pozbawieni swoich stanowisk

DŁUGOFALOWOŚĆ: stworzymy ustawę programową, która określi cele i priorytety dla każdego sektora (administracji państwowej, agencji rządowych, wydatków na cele społeczne, i samorzadów) na okres całych 5 lat. Zamiast dotychczasowego planowania na okres jednego roku.

NADZÓR PARLAMENTARNY: Minister Finansów będzie co kwartał składał Parlamentowi sprawozdanie o sytuacji budżetowej.

PRZEJRZYSTOŚĆ: rezultaty wdrażanych zmian będą na bieżąco publikowane przez ministerstwa w internecie

„Kultura definiuje to kim jesteśmy. Buduje język i wspólnotę.”

Nasza kultura i język polski są źródłami naszej tożsamości wywodzącej się z tradycji i historii. To dzięki niej na przestrzeni wieków naród polski przetrwał nawet wówczas, gdy nie posiadał własnej państwowości.

Nasz kraj mógłby słynąć ze swoich zabytków, festiwali i artystów. Niestety dziś ten potencjał wciąż nie jest właściwie wykorzystywany. Chcemy to zmienić.

Jednak problem z polską kulturą jest szerszy niż tylko niepełne wykorzystanie jej potencjału do promocji Polski za granicą.

Zbyt wielu obywateli nie ma dostępu do kultury.

NADAMY NOWY IMPULS POLITYCE KULTURALNEJ. OTO NASZE PROPOZYCJE.

Cel 1: Zakochaj się w kulturze

Obecnie wiele dzieci nie ma ma dostępu do działań z zakresu edukacji artystycznej i kulturalnej. A to właśnie w pierwszych latach życia rodzi się w nas pragnienie obcowania z kulturą. Naszym priorytetem będzie jak najszersze objęcie edukacją artystyczną i kulturalną dzieci i młodzieży już od najmłodszych lat.

Będziemy wspierać projekty opierające się na grupowej pracy artystycznej, takie jak orkiestry, chóry lub grupy teatralne. Będziemy też dbać o jak największy kontakt dzieci i młodzieży z dziełami kultury i jej twórcami.

Należy dołożyć wszelkich starań, aby dostęp do kultury był równy dla mieszkańców miast jak i wsi.

Będziemy walczyć z kryzysem czytelnictwa. Będziemy bronić bibliotek i zamiast je zamykać, przekształcimy je w nowoczesne, multimedialne centra kultury. Przywrócimy świetność bibliotekom uniwersyteckim, które dziś są niedofinansowane. Zbudujemy wreszcie wirtualną bibliotekę narodową, która w nowoczesny i przystępny sposób udostępni naszym obywatelom dobra kultury narodowej – w szczególności te, które znajdują się w domenie publicznej.

Odbudujemy osiedlowe domy kultury. Sprawimy, iż staną się zarówno miejscem krzewiącym kulturę na poziomie lokalnym, ale też będą wzmacniać zaufanie społeczne i lokalną demokrację.

Stworzymy karnet kulturalny o wartości 1000zł dla wszystkich 18-latków, który pozwoli im, za pośrednictwem specjalnej aplikacji, na dostęp do wybranych przez nich wydarzeń kulturalnych: muzeum, teatru, kina, koncertów, książek i nagrań muzycznych. Karnet będzie współfinansowany przez dystrybutorów oraz duże platformy cyfrowe, które skorzystają z tego systemu.

Cel 2: Odnowienie polityki kulturalnej

Rewolucja cyfrowa zmienia zasady tworzenia i obcowania z kulturą. Duże muzea i placówki kulturalne muszą na nowo określić swoje misje i sposoby działania. Dużo większą rolę we wspieraniu kultury muszą odgrywać władze lokalne, a nie jak ma to miejsce dziś władze centralne. Regionalizacja kultury jest najlepszą odpowiedzią na nowe reguły gry narzucone przez cyfrową rewolucję.

Prawdziwa kultura to żywa relacja pomiędzy twórcą a odbiorcą. Naszym celem jest wspierać tę relację i dbać aby kultura i sposób obcowania z nią miały charakter bezpośredni i uniwersalny. Dzięki temu kultura będzie tworzyć wspólnotę, umiejętność refleksyjnego myślenia, krytyczne osądy i tożsamość narodową.

Chcemy, aby kultura dotowana z budżetu była również nośnikiem uniwersalnych wartości, takich jak tolerancja, klasycznie pojmowane piękno, szacunek dla tradycji, otwartość na nowe formy i szeroko pojęty humanizm.

Kultura jest najlepszym ministrem spraw zagranicznych. Chcemy przywrócić rolę kultury w promocji Polski za granicą i w pełni wykorzystać jej potencjał.

Cel 3: Wspieranie artystów i twórczości

Wzmocnimy rolę mecenatu i wprowadzimy odpowiednie zachęty podatkowe.

Obniżymy Vat na usługi i dzieła kultury do 5%.

Zainwestujemy w polską branżę kreatywną i kulturalną, tworząc specjalny fundusz inwestycyjny o wartości 500 milionów zł.

Cel 4: Europejski wymiar kultury

Będziemy promować polską kulturę w Europie i na świecie.

Uruchomimy program dla osób zawodowo zajmujących się kulturą, aby promować przepływ twórców, artystów i kuratorów wystaw.

Będziemy organizować festiwale polskiej kinematografii w największych stolicach Europy.

Cel 5: Obrona twórców przed dyskryminacją ze strony dużych platform cyfrowych

Trwająca obecnie transformacja cyfrowa przesunęła podział zysków z twórczości w kierunku dużych platform cyfrowych ze szkodą dla artystów i twórców. Taka sytuacja osłabia różnorodność oferty kulturalnej i kulturę niezależną.

Będziemy prowadzić starania na szczeblu europejskim, aby artyści, twórcy i producenci otrzymywali godziwe wynagrodzenie.

Przywrócimy uczciwą konkurencję pomiędzy dużymi platformami cyfrowymi, tak aby płacili podatki jak wszystkie inne podmioty ekonomiczne i podlegały tym samym obowiązkom w krajach, w których ich utwory są nadawane.

Cel 6: Promowanie żywego dziedzictwa

Polacy są przywiązani do swojego dziedzictwa regionalnego i są świadomi niezwykłego bogactwa lokalnej kultury. Dziedzictwo regionalne to czynnik rozwoju gospodarczego i atrakcyjność regionów zasługuje na wsparcie i lepszą promocję zarówno w kraju jak i za granicą.

Cel 7: Ochrona niezależności mediów i przywrócenie apolityczności mediom publicznym.

Wprowadzimy rozwiązania, które zagwarantują dziennikarzom należytą wolność i ochronę przed naciskami polityków i grup kapitałowych.

Dzisiejsze media publiczne zostały zawłaszczone przez jedną opcje polityczną i nie pełnią misji publicznej. Stoimy na stanowisku, że media publiczne powinny być bezstronne, apolityczne, oferować informacje sprawdzone w sposób klarowny i jednoczący jak najszerszą publiczność.

Uprościmy przepisy audiowizualne dotyczące reklam, finansowania i nadawania, aby usunąć przeszkody w rozwoju produkcji i nadawania audiowizualnego.

Ograniczymy liczbę reklam i ujednolicimy sposób ich nadawania.

Ich rady dyrektorów będą bardziej niezależne i bardziej otwarte w swoim składzie. Będą odpowiedzialni za wyznaczanie liderów po publicznym zaproszeniu do zgłaszania kandydatów.

Zliberalizujemy przepisy dotyczące koncesji radiowo-telewizyjnych oraz ułatwimy jej uzyskanie większej ilości nadawców. Naszym celem jest zwiększenie oferty medialnej oraz stworzenie bardziej konkurencyjnego środowiska.

„Transformacja ekologiczna jest dzisiaj jednym z priorytetów, który wpływa na wszystkie sektory życia gospodarczego i społecznego.”

2019 rok okazał się drugim najgorętszym rokiem od chwili stałego zapisywania pomiarów temperatury na świecie. W Europie był za to natomiast najgorętszy rok w jej historii.

Ochrona środowiska to nie tylko kwestia ochrony zasobów i gatunków, ale także problem bezpośrednio związany z kwestią zdrowia publicznego.

Obecnie przytłaczająca większość Polaków oddycha zanieczyszczonym powietrzem, które jest odpowiedzialne za przedwczesną śmierć około 45 tys. osób rocznie. Jest to 12% wszystkich zgonów w Polsce.

Zanieczyszczenia chemiczne, substancje zaburzające gospodarkę hormonalną i pestycydy narażają nas na coraz większe komplikacje zdrowotne, takie jak rak czy problemy z płodnością.

Nie mamy już czasu na małe zmiany. Potrzebujemy dużych i konkretnych zmian. Musimy wdrożyć bezemisyjne nowoczesne technologie i przestawić naszą gospodarkę na nowy, czysty model produkcji.

Model, który proponujemy, promuje solidarność, wyższe zatrudnienie, większą konkurencyjność naszych przedsiębiorstw, odnowę ekologiczną naszego rolnictwa, oraz zdrowie i lepszą jakość życia naszych obywateli.

DIAGNOZA

„Transformacja ekologiczna, która jest jednocześnie transformacją ekonomiczną i energetyczną, jest wyzwaniem XXI wieku.”

Świat znajduje się na progu globalnego kryzysu. Szacuje się, ze do 2050 roku ok. 250 milionów ludzi zostanie „klimatycznymi uchodźcami” zmuszonymi do migracji z powodu zmian klimatycznych.

W wyniku zmian klimatycznych również Polska znajduje się na progu kryzysu ekologicznego. W coraz większej cześci kraju mają miejsce cykliczne susze, utrudnienia w dostępie do wody pitnej oraz pustynnienie obszarów rolniczych.

PROPOZYCJE

Zmiana modelu, którą proponujemy, pozwoli nam zmniejszyć zużycie energii, tworzyć zrównoważone i zintegrowane miasta, ponownie wykorzystać nasze odpady, jeść zdrowsze produkty, zwiększyć ilość produktów lokalnych, oddychać powietrzem lepszej jakości i tworzyć więcej miejsc pracy.

Ze 100 miliardów inwestycji publicznych, które planujemy, 15 miliardów zostanie przeznaczonych na transformację energetyczną i ekologiczną. Do tych 15 miliardów zostanie dodanych szereg innych działań w sektorach, takich jak transport czy rolnictwo, mających pozytywny wpływ na środowisko.

Cel 1: Transformacja Polski z kraju zasilanego paliwami kopalnymi w kierunku OZE

Dziś jesteśmy uzależnieni od paliw kopalnych, które stanowią podstawowe źródło pozyskiwania energii. Ta sytuacja szkodzi klimatowi, zdrowiu jak i suwerenności energetycznej Polski. Import paliw kopalnych kosztuje nas co raz więcej miliardów rocznie.

Chcemy głębokiej, sukcesywnej i efektywnej zmiany istniejącego modelu produkcji w dużej mierze opartego na zużyciu paliw kopalnych. Naszą ambicją jest, aby transformacja ta objęła wszystkie sektory: m.in. przemysł, mobilność i mieszkalnictwo. W tym celu będziemy promować rozwiązania czyste i efektywne energetycznie.

Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych uczynimy priorytetem polityki energetycznej.

W istniejących kopalniach będziemy rozwijać nowoczesne technologie pozyskiwania wodoru z węgla.

W pierwszej kolejności ograniczymy i zlikwidujemy import węgla. Następnie, kiedy ten cel zostanie osiągnięty, rozpoczniemy ograniczanie wydobycia krajowego.

Cel 2: Przyspieszenie zmian w kierunku zrównoważonej i bezemisyjnej produkcji energii.

W świecie ograniczonych zasobów energia ze źródeł odnawialnych to nasza przyszłość. Musimy przyspieszyć rozwój tych technologii, przedsiębiorstw zajmujących się OZE oraz zwiększyć ilość miejsc pracy w tym sektorze.

Będziemy intensywnie rozwijać pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł energii.

Cel 3: Uczynimy recykling nowym modelem gospodarczym

Będziemy dążyć do gospodarki ze 100% obiegiem zamkniętym. Gospodarka o obiegu zamkniętym to szansa na zatrudnienie. Do 2030 roku zmniejszymy o połowę ilość odpadów z gospodarstw domowych trafiających na wysypiska.

Wprowadzimy rozwiązania przeciwdziałające tzw. „planowanemu starzeniu się produktów” poprzez narzucenie producentom AGD określonych norm żywotności produktów.

Doprowadzimy do tego, by do 2035 roku 95% plastiku na terenie Polski podlegało recyklingowi. Będzie to możliwe dzięki inwestycjom w technologię przetwarzania plastiku, modernizację sortowni i rozwiązania podatkowe, które będą premiować przetwarzanie zamiast spalania lub składowania.

Rozwiążemy problem recyklingu opakowań wprowadzając obligatoryjny skup i ponowne ich wykorzystanie. Wprowadzanie na rynek produktów w opakowaniach wielokrotnego użytku powinno być tańsze niż wprowadzanie produktów w opakowaniach jednorazowych. Wykorzystamy odpowiednie zachęty podatkowe, aby doprowadzić do takiej sytuacji.

Producenci powinni umieszczać na opakowaniach proste informacje ułatwiające sortowanie.

Będziemy zdecydowanie walczyć z marnotrawieniem żywności i podejmować inicjatywy zmierzające do sukcesywnego ograniczania marnotrawienia żywności.

Cel 4: Ochrona zdrowia i środowiska

Profilaktyka musi stać się podstawą polityki zdrowotnej. W tym kontekście jednym z naszych celów jest zdrowe środowisko. Cel ten musi znaleźć odzwierciedlenie we wszystkich obszarach: rolnictwie, żywności, produktach zawierających substancje zaburzające funkcjonowanie układ hormonalny, transporcie, ogrzewaniu itd.

Oddychamy niezdrowym powietrzem. Niedopuszczalne jest, że Polska do dziś nie spełnia norm wspólnotowych i zaleceń WHO dotyczących jakości powietrza.

Będziemy pracować nad wzmocnieniem Europejskich norm dotyczących przeciwdziałania zanieczyszczeniom powietrza.

Będziemy mieć zdrowszą żywność dzięki ekologicznemu i wydajniejszemu rolnictwu. Polska musi stać się liderem ekologicznego rolnictwa.

Do 2030r. wszystkie zbiorowe posiłki – zarówno w stołówkach szkolnych jak i w restauracjach firmowych – powinny oferować co najmniej 50% produktów ekologicznych i lokalnych. Każdy będzie mógł lepiej się odżywiać jednocześnie wspierając rodzimych i lokalnych rolników.

Określimy harmonogram przewidujący stopniową eliminację pestycydów, zaczynając od tych, które stanowią zagrożenie dla bioróżnorodności lub zdrowia, a także opracujemy stosowne alternatywy. Będziemy wspierać przyjęcie podobnych rozwiązań na szczeblu europejskim w celu przyspieszenia transformacji sektora rolno-spożywczego.

Uważamy, że należy jak najszybciej wprowadzać zakazy stosowania substancji zaburzających gospodarkę hormonalną, gdy tylko zostaną zidentyfikowane jako mające udowodniony lub prawdopodobny negatywny wpływ na zdrowie.

Cel 5: Wspieranie transformacji ekologicznej

Transformacja ekologiczna i energetyczna wymaga zdecydowanego wsparcia państwa. Wsparcie powinno obejmować samorzady, obywateli, rolników i przedsiębiorców. W pierwszej kolejności środki powinny być skierowane na inwestycje w proekologiczne technologie, izolacje cieplną budynków i program domów pasywnych. Priorytetem będzie dla nas wsparcie dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, tak aby transformacja ekologiczna nie okazała się zbyt dużym obciążeniem ekonomiczneym. Chcemy również aby rezultatem tej transformacji były obniżone rachunki za ogrzewanie i energię.

Będziemy wspierać samorządy. W zamian za wsparcie finansowe samorządy będą zobowiązane do:

– stopniowej rezygnacji z paliw kopalnych,

– lokalnej produkcji energii odnawialnej,

– wdrażaniu nowych form mobilności,

– ochrony bioróżnorodności,

– zwiększania terenów zielonych.

Stworzymy nowe miejsca pracy. Uważamy, ze transformacja ekologiczna to szansa na stworzenie nowych miejsc pracy. W miejsce każdego zlikwidowanego miejsca pracy w wyniku transformacji ekologicznej stworzymy dwa nowe w nowych sektorach.

Uruchomimy kompleksowy program modernizacji cieplnej i energetycznej budynków publicznych, dzięki czemu zaoszczędzimy miliardy złotych.

Będziemy wspierać obywateli, aby dokonywali termomodernizacji swoich domów.

Przyspieszymy wdrażanie pojazdów elektrycznych, wprowadzając dopłaty do ich zakupu oraz szereg ułatwień dla firm, które wdrażają stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Będziemy również sukcesywnie modernizować sieć energetyczną w kraju, tak aby była ona zdolna obsłużyć rosnącą ilość aut elektrycznych.

Zaoferujemy bezpłatny audyt wszystkim obywatelom, tak aby mogli łatwo określić jaki byłby koszt potencjalnej modernizacji i ile będą mogli oszczędzić w jej wyniku. Dzięki temu przyspieszymy proces w całym kraju.

Będziemy wspierać polskie firmy, aby przyśpieszyły proces modernizacji ekologicznej i energetycznej, zmniejszając tym samym zużycie energii i innych zasobów.

Cel 6: Ochrona planety.

Kwestie ekologiczne stanowia dziś jeden z głównych tematów polityki międzyanrodowej i współpracy Europejskiej. Polska powinna starać się być w awangardzie przemian a nie świecić przykładem zacofania ekologicznego.

Będziemy bronić bioróżnorodności na całym świecie aktywnie wspierając międzynarodowe programy ochrony zwierząt i przyrody.

Będziemy aktywnie działać na rzecz ochrony klimatu nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Tylko wspólnym wysiłkiem wszystkich państw możemy zatrzymać negatywne procesy klimatyczne.

Uczynimy kwestie ekologii i transformacji energetycznej elementem naszej polityki zagranicznej, dzieląc się z innymi państwami sprawdzonymi rozwiązaniami w tym zakresie i promując dobre praktyki.

Będziemy rygorystycznie chronić zagrożone gatunki oraz wdrażać niezbędne środki, abyśmy mogli współistnieć z rodzimymi gatunkami dużych drapieżników takich jak wilki, rysie i niedźwiedzie.

Będziemy zwalczać nielegalny handel egzotycznymi zwierzętami.

„Rolnik – to brzmi dumnie”.

Polskie rolnictwo nas karmi; przekształca nasze krajobrazy i jest wielkim atutem gospodarczym naszego kraju. Jest ono również istotną częścią polskiej tożsamości. Rolnicy zawsze stanowili istotną część naszego narodu.

Poprawa warunków życia polskiej wsi to jeden z naszych priorytetów.

DIAGNOZA

Mamy wiele mocnych stron. Naszą lokalizację geograficzną. Nasz umiarkowany klimat. Różnorodność naszych terenów. Bogactwo produktów rolnych. Wielowiekowe doświadczenie rolników niebojących się ciężkiej pracy. Potencjał badawczy naszych ośrodków naukowych. Dynamikę naszego przemysłu rolno-spożywczego: rolnictwo jest jednym z sektorów polskiej gospodarki, który odnosi największe sukcesy na arenie międzynarodowej.

Silną stroną naszego rolnictwa jest również jego otoczenie: szkolnictwo średnie i wyższe, biotechnologia i weterynaria, jedne z najlepiej rozwiniętych w Europie przetwórstwo owocowo-warzywne, mięsne, mleczne i zbożowe.

Niestety, pomimo wszystkich tych atutów, polscy rolnicy wciąż nie zarabiają godnie.

Cykliczne klęski żywiołowe i zmieniający się klimat, rosnąca złożoność zawodu rolnika, coraz większa ilość norm i regulacji, oraz niestabilność cen zbytu powodują, że polskie rolnictwo nie może rozwinąć swojego potencjału, a rolnicy nie zarabiają adekwatnie do swojej pracy.

Co gorsza, w ostatnich latach za sprawą nieodpowiedzialnej polityki zagranicznej tracimy kolejne rynki zbytu. Pomimo licznych dotacji i dużych nakładów na rolnictwo, sytuacja polskich rolników się nie poprawia.

Zmienność cen, zagrożenia klimatyczne i zdrowotne, utrata rynków eksportowych dotknęły wszystkie sektory rolnictwa w ostatnich latach.

Kolejnym problemem jest kryzys demograficzny na wsi powodowany odpływem ludności do miast. Pogłębiany dodatkowo tym, że dostęp do gruntów rolnych jest coraz trudniejszy.

Polityka dzisiejszych władz dodatkowo antagonizuje rolników z resztą mieszkańców naszego kraju. Większość rolników z którymi rozmawialiśmy uważa, że reszta kraju jest dla nich obojętna lub nimi pogardza. Pora skończyć z falą uprzedzeń i ignorancji. Pora przywrócić godność zawodowi rolnika.

Pomimo uznania polskich produktów rolnych na całym świecie ze względu na ich jakość, oczekiwania konsumentów wciąż rosną, szczególnie w zakresie wpływu rolnictwa na zdrowie i środowisko. Co przekłada się na systematyczny wzrost kosztów produkcji.

Zużycie pestycydów i herbicydów w Polsce jest bardzo wysokie, co ma negatywny wpływ na środowisko, różnorodność biologiczną i zdrowie, nie tylko konsumentów, ale też rolników, którzy je stosują.

PROPOZYCJE

Cel 1: Zagwarantujemy uczciwe ceny skupu, tak aby rolnicy mogli utrzymywać się i żyć godnie ze swojej pracy.

Będziemy starać się, aby rolnicy mieli silniejszą pozycję w negocjacjach cenowych z przemysłem spożywczo-przetwórczym.

Będziemy wspierać rozwój klastrów, spółdzielni i grup producenckich. Dzięki czemu rolnicy będą mieli lepsze możliwości negocjacji cen z dużymi sieciami handlowymi.

Wprowadzimy parytet polskich produktów w sklepach wielkopowierzchniowych.

Cel 2: Przyjazne państwo

Będziemy chronić rolników przed zbyt dużą zmiennością cen, wprowadzając narzędzia regulacyjne dostosowane do każdego sektora.

Zaproponujemy skuteczne i adekwatne narzędzia do zarządzania ryzykiem.

Doprowadzimy do realnego wyrównania szans między polskimi rolnikami, a rolnikami w innych krajach UE. Będziemy dążyć nie tylko do wyrównania dopłat i subwencji, ale też do ujednolicenia stawek podatkowych w całej Unii Europejskiej.

Wprowadzimy prawo do popełnienia błędu w rolnictwie. Kontrole prowadzone przez władze publiczne nie będą już miały na celu karania, ale będą służyć jako wskazówki. Osoby, które poddadzą się inspekcji w dobrej wierze, nie będą podlegały karom.

Cel 3: Zbudujemy rolnictwo przyszłości, ekologiczne, innowacyjne i zróżnicowane.

Unowocześnimy systemy szkoleń i ułatwimy kształcenie zawodowe rolników, tak aby mogli podnosić swoje kwalifikacje przez całe życie oraz bez problemów korzystać z nowinek naukowych i technologicznych.

Będziemy wspierać budowę biogazowni, wprowadzając odpowiednie zachęty podatkowe i finansowe oraz upraszczając procedury administracyjne. Dzięki temu budowa biogazowni będzie prostsza i szybsza.

Będziemy wspierać innowacje i badania. Wesprzemy rozwój technologii cyfrowych i rolnictwa specjalistycznego. Stworzymy portale danych rolniczych aby wspierać zdecentralizowane, otwarte i opartych na współpracy innowacje służące wszystkim rolnikom.

Będziemy zachęcać do dywersyfikacji źródeł dochodów, wspierać agroturystykę i sprzedaż produktów lokalnych.

Określimy harmonogram stopniowej eliminacji pestycydów, począwszy od tych, które stanowią największe zagrożenie dla bioróżnorodności lub zdrowia, oraz opracujemy i wdrożymy ekologiczne środki ochrony roślin.

Będziemy wspierać przyjęcie podobnych rozwiązań na szczeblu europejskim w celu przyspieszenia transformacji sektora rolno-spożywczego.

Ograniczymy wpływ dużych korporacji produkujących pestycydy na kształtowanie polityki rolnej.

Cel 4: Ułatwienie dostępu do gruntów rolnych.

Wzmocnimy transparentność transakcji związanych z obrotem gruntami rolnymi.

Wesprzemy młodych rolników: oprócz stypendium dla młodych rolników, wprowadzimy korzystne sposoby kredytowania na początku działalności rolnej.

Uruchomimy plan transformacji rolnictwa o wartości 5 miliardów zł.

Fundusze te będą przeznaczone na:

– projekty modernizacji gospodarstw mających pozytywny wpływ na środowisko i dobrostan zwierząt.

– projekty tworzenia grup producenckich, spółdzielni i klastrów

– promocję i tworzenie nowych produktów lokalnych

Będziemy dążyć do tego, by w ciągu najbliższych 10 lat połowa produkcji rolnej miało charakter produkcji ekologicznej, lokalnej lub tradycyjnej.

„Zapewnić Polsce suwerenność, a Polkom i Polakom bezpieczeństwo”

Przed Polską i Europą czekają nowe wyzwania i niebezpieczeństwa na które musimy odpowiedzieć nowoczesną i elastyczną doktryną bezpieczeństwa narodowego.

Nasz kraj musi mieć środki niezbędne do zabezpieczenia suwerenności i bezpieczeństwa obywateli.

Nasza koncepcja bezpieczeństwa narodowego opiera się na trzech filarach:

1. Silna polska armia i niezależny narodowy sektor zbrojeniowy

2. Uczestnictwo w istniejących strukturach bezpieczeństwa – NATO i ONZ

3. Aktywne działania na rzecz budowy Europejskich struktur bezpieczeństwa

PROPOZYCJE

Cel 1: Zapewnienie armii środków gwarantujących Polsce strategiczną suwerenność.

Musimy zapewnić naszej armii środki, dzięki którym będzie ona w stanie zabezpieczyć Polską suwerenność i bezpieczeństwo obywateli.

Cel 2: Kompleksowa modernizacja uzbrojenia

Cel 3: Redukcja biurokracji w armii

Cel 4: Budowa nowoczesnego sektora zbrojeniowego

Uważamy, że w pierwszej kolejności należy odbudować potencjał zbrojeniowy naszego przemysłu tak, abyśmy mogli zerwać z uzależnieniem naszej armii od zewnętrznych dostaw uzbrojenia i technologii.

W tym celu będziemy inwestować w przemysł zbrojeniowy i inicjować współpracę naszego przemysłu w najbardziej ambitne programy europejskich producentów uzbrojenia.

Cel 5: Integracja polskiego sektora zbrojeniowego i naukowego

Będziemy sukcesywnie modernizować konwencjonalny sprzęt będący na wyposażeniu armii, tak aby umożliwić jej obronę naszej suwerenności i zapewnić maksymalną efektywność działania.

Uruchomimy ambitny program wdrożenia do naszej armii dronów – zarówno zwiadowczych jak i bojowych. Program zostanie uruchomiony w oparciu o kooperację między krajowym sektorem zbrojeniowym i czołowymi producentami na świecie. Zakupy gotowego sprzętu będą traktowane jako ostateczność i tylko w wypadku transferu technologii.

Wyposażymy armię w satelity wywiadowcze. Uważamy, ze w XXI wieku armia powinna dysponować najnowocześniejszymi środkami rozpoznania, aby minimalizować zagrożenia i reagować na nie z odpowiednim wyprzedzeniem.

Zapewnimy polskiej marynarce wojennej flotę lekkich łodzi patrolowych, budowanych w oparciu o potencjał polskich stoczni.

Wzmocnimy oddziały cyber-obrony i cyber-bezpieczeństwa. W dzisiejszym świecie internet staje się nowym poligonem operacyjnym dla konfliktów i napięć. Musimy poważnie traktować zagrożenia cybernetyczne.

Odbudujemy polski wywiad i kontrwywiad (w szczególności gospodarczy) oraz wyciągniemy konsekwencje wobec osób odpowiedzialnych za jego zniszczenie.

Będziemy rozwijać i współtworzyć Europejskie struktury bezpieczeństwa aktywnie uczestnicząc we wszystkich inicjatywach dotyczących obronności i budowy Armii Europejskiej podejmowanych w Unii Europejskiej.

Wzmocnimy koordynację wszystkich operacji z europejskimi sojusznikami, aby zapewnić planowanie i monitorowanie we współpracy z natowskimi ośrodkami dowodzenia.

Utworzymy Europejską Radę Bezpieczeństwa, złożoną z personelu wojskowego, dyplomatów i ekspertów wywiadu, która będzie doradzać europejskim decydentom.

Cel 3: Wzmocnienie więzi miedzy armią a narodem

W czasach niepewności i globalnych zawirowań, a także rosnącą nieufnością części obywateli wobec instytucji rządowych, musimy wzmocnić więź między armią a narodem. Chcemy aby armia była odbierana jako apolityczna siła ciesząca się pełnym zaufaniem narodu, którego nie będą podważać bieżące spory polityczne.

Zreformujemy wojska obrony terytorialnej i wojska rezerwy.

W czasie pokoju członkowie WOT będą zapleczem logistycznym samorządów we wszystkich sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych, takich jak klęski żywiołowe i zagrożenia epidemiologiczne. Zapewnimy większą integrację WOT ze strażą pożarną, policją i żandarmerią wojskową.

„Nie może być mowy o kompromisie społecznym bez zorganizowanej, silnej reprezentacji pracowniczej  –  a bez kompromisu społecznego nie ma szans na stabilny rozwój gospodarczy”

Zdefiniujemy podstawy prawa pracy, takie jak równość płci czy płaca minimalna, na drodze porozumień grupowych, tak aby stać na straży równowagi pomiędzy interesami przedsiębiorców i pracowników.

Obecnie praca w różnych sektorach gospodarki mocno między sobą się różni: rolnictwo i przemysł, towary luksusowe i fryzjerstwo mają niewiele ze sobą wspólnego, jeśli chodzi o zasady zatrudnienia i wykonywanie pracy. Małe firmy mają niewiele wspólnego z dużymi korporacjami.

W związku z tym, bardzo często rozwiązania sprawdzające się w jednych sektorach gospodarki są szkodliwe w innych.

Dlatego będziemy dążyć do wprowadzania przepisów dostosowanych do konkretnych sektorów i branż, które będą powstawać w oparciu o dialog społeczny miedzy organizacjami przedsiębiorców i pracodawców oraz związkami zawodowymi.

Chcemy, aby w ramach określonych prawem zasad, zasady rządzące codziennym życiem pracowników odpowiadały jak najbardziej realiom pracy w konkretnej firmie.

PROPOZYCJE

Cel 1: Uprościmy prawo pracy

Kodeks pracy określa ramy prawne takie jak czas pracy, płaca minimalna, równość zawodowa itp. Ramy te nadal będą obowiązywać przedsiębiorstwa.

Stworzymy jednak możliwość, aby bardziej szczegółowe zasady dotyczące pracy w konkretnych przedsiębiorstwach były ustalane na mocy okładów zbiorowych i umów pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Uprościmy organy reprezentacji pracowniczej, aby dialog pomiędzy pracodawcami i pracownikami był prostszy i skuteczniejszy.

Cel 2: Wzmocnimy kompetencje partnerów społecznych

Wprowadzimy specjalne szkolenia dla przedstawicieli pracowników i przedsiębiorców.

Oprócz wiedzy z zakresu prawa pracy, szkolenia te będą również uczyć kwestii związanych z rynkiem i działalnością gospodarczą, tak aby związki zawodowe i pracodawcy mogli lepiej się zrozumieć i znaleźć wspólne rozwiązania, a nie tylko spierać się jałowymi stanowiskami.

Raz w tygodniu weźmiemy „na tapetę” jedną z poniższych propozycji. Będzie ona poddana pod publiczną dyskusję w mediach społecznościowych. Następnie, po analizie, zostaną wyciągnięte wnioski, które uwzględnimy w dalszych pracach programowych. W ten sposób każdy z NAS będzie mieć możliwość oddziaływania na Nową Demokrację w Polsce.
Przewiń do góry