Prawdziwy patriota nie dzieli Polaków

Justyna Przybył

Emerytowana policjantka. Pełniłam służbę w Wydziale Ruchu Drogowego, Prewencji oraz Kryminalnym. Dużą część poświęciłam na działalność profilaktyczną i pomoc nieletnim. Pełniłam również funkcję oficera prasowego Komendanta Powiatowego Policji w Czarnkowie. 
 
Przez wiele lat byłam negocjatorem policyjnym. Od momentu zapoznania się z tą tematyką również na kanwie wykształcenia akademickiego, zwracałam szczególną uwagę na możliwość przełożenia języka teorii na praktykę policyjną. Mając chęć niesienia pomocy innym osobom będącym w trudnej sytuacji kryzysowej brałam udział w kilkudziesięciu sytuacjach kryzysowych, akcjach i operacjach policyjnych. Gdzie priorytetem było ratowanie życia ludzkiego. Połączenie doświadczenia wynikającego z pełnionej przeze mnie służby w Policji oraz prowadzonych negocjacji policyjnych pozwoliło mi zrozumieć ogrom problemów z jakimi borykają się ludzie na swojej trudnej, niekiedy wyboistej drodze życiowej. Wykształciłam w sobie umiejętność słuchania ludzi, współpracy oraz dążenia do rozwiązania sytuacji kryzysowych bez użycia siły. Każdy sukces motywował mnie do większego zaangażowania i do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Brałam czynny udział również szkoleniach wspólnie z przedstawicielami instytucji poza policyjnych takich jak Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej. 

Społecznik
 
Od wielu lat sprawuję funkcję Przewodniczącej ZT NSZZ P w Czarnkowie a od minionego roku jestem również Wiceprzewodniczącą ZW NSZZP woj. wielkopolskiego, integrując oraz wspierając w trudnych sytuacjach służbowych policjantów. 
Wieloletni członek Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat, gdzie wspólnie z innymi podmiotami wspieram społeczną aktywność obywateli w zakresie poprawy bezpieczeństwa w powiecie czarnkowsko – trzcianeckim. 

Posiadam wieloletnie doświadczenie kuratora społecznego, gdzie podejmowałam działania o charakterze resocjalizacyjnym i wychowawczym.
Z ramienia Policji pełniłam funkcję Koordynatora ds Niebieskiej Karty Przemocy w Rodzinie, gdzie zdobyłam doświadczenie uczestnicząc w Zespołach Interdyscyplinarnych oraz posiedzeniach Grup Roboczych tworząc oferty pomocowe dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz Zespołach ds. Dziecka z rodzin dysfunkcyjnych. 

Prowadziłam zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży, a co za tym idzie byłam współorganizatorem konkursów plastycznych „Kopia słynnego dzieła malarskiego” czy „Ścieżkami słynnych malarzy”.

Wykształcenie 
Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem w Warszawie – Kierunek Mediacje – Negocjacje Kryzysowe Policyjne.
Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej, Kierunek Zarządzanie – Specjalność Zarządzanie Bezpieczeństwem i Porządkiem Publicznym

Prywatnie
 
Miłośnik sztuki i fotografii. Hobbystycznie maluje obrazy olejne oraz zajmuje się fotografią artystyczną. 
Mężatka jedno dziecko córka.